Etape determinante

Ce inseamna proiectul complet de arhitectura?

Proiectul complet de arhitectura inseamna totalitatea documentatiilor necesare pentru realizarea obiectivului de investitii, adica proiectul tehnic pe specialitatile arhitectura, structura si instalatii (termice, electrice si sanitare), cuprinzand atat documentatiile tehnice pentru avizare si autorizare, cat si cele pentru executie. Suplimentar proiectul poate contine expetize tehnice sau studii de specialitate in functie de amplasament, destinatie si complexitate temei de proiectare.

Pentru constructii mici si medii, acest proiect complet implica urmatoarele faze:

 •  tema de proiectare si obtinerea certificatului de urbanism;
 • anteproiectul
 • documentatia necesara obtinerii avizelor impuse prin certificatul de urbanism
 • proiectul tehnic si detalii de executie P.T.-D.E.
 • documentatia tehnica pentru autorizatia de construire  D.T.A.C.
 • urmarire de santier
 • asistenta tehnica si consultant

1. Tema de proiectare si obtinerea certificatului de urbanism (C.U.)

TEMA DE PROIECTARE este stabilita de catre beneficiar si determina conceptia si realizarea noii constructii. Prin aceasta beneficiarul isi exprima intentiile investitionale, solicitarile si optiunile acestuia, completate si definitivate prin colaborarea cu arhitectul, referitoare la conditionarile urbanistice, tehnico-profesionale si legislative.

CERTIFICATUL DE URBANISM: In aceasta faza este necesara obtinerea certificatului de urbanism (C.U.), act eliberat de Primaria / Consiliul local de care apartine terenul in cauza. Prin C.U. se stabilesc reglementarile urbanistice corespunzatoare amplasamentului (regimul juridic, economic, tehnic, acorduri/ avize, proiecte, studii si alte documentatii).
Existenta certificatului de urbanism este obligatorie pentru elaborarea fazelor urmatoare de proiectare : anteproiect, proiect ethnic, documentatii de avizare si autorizare de construire etc.

2. Anteproiectul

ANTEPROIECTUL constituie prima etapa de elaborare a proiectului de arhitectura, prin care se stabileste conformarea functionala, architectural-volumetrica, constructiva si nivelul de echipare si dotare pentru noua constructie, conform temei de proiectare propuse de beneficiar.
Anteproiectul se concretizeaza printr-o ilustrare de tema ce stabileste:

 • amplasarea constructiei pe parcela si incadrarea acesteia in sit;
 • conceptia volumetric-arhitecturala si functionala a noii constructii;
 • solutiile de principiu privind sistemul constructiv, structura de rezistenta, nivelul de echipare, dotare si amenajare;
 • intocmeste estimarea valorii de investitie;
 • intocmeste anumite studii suplimentare impuse prin C.U. (expertiza tehnica, studii de insertie in sit, impact asupra mediului, circulatie etc.)

3. Documentatia necesara obtinerii avizelor impuse prin certificatul de urbanism

AVIZELE necesare obtinerii autorizatiei de construire sunt inscrise in C.U., si se obtin in urma intocmirii documentatiei tehnice specifice fiecaruia, conform legii 50/1991.

4. Proiectul tehnic si detalii de executie P.T.-D.E.

Pe baza insusirii de catre beneficiar a anteproiectului se poate trece la elaborarea celorlalte faze ale proiectului.
PROIECTUL TEHNIC – P.T. este alcatuit din totalitatea documentatiilor care cuprind solutiile de realizare a obiectivului de investitii, pe baza carora se autorizeaza, se poate pregati si desfasura executia lucrarilor de constructii, se urmareste si se controleaza calitatea acestora.
Proiectul tehnic constituie baza pentru documentatia tehnica de obtinere a autorizatiei de construire. (PAC / DTAC)
Continutul proiectului tehnic :
Piese scrise: memoriile tehnice de specialitate, caiete de sarcini, program de control al calitatii lucrarilor, deviz general, antemasuratori (liste de cantitati de lucrari si materiale) specifice pentru toate cele trei specialitati.
alte piese : expetiza tehnica (dupa caz), studiu geo, referate de verificare, calcul coeficient termic, alte studii de specialitate (dupa caz)
Piese desenate: planurile tuturor nivelurilor, planuri de trasare, planuri de sapaturi si fundatii, plansele de armare si cofrare a structurii, plansele traseelor si echiparilor specifice fiecarui tip de instalatie, sectiuni caracteristice, toate fatadele, tablouri de tamplari si detalii de executie caracteristice si de executie.
Dupa caz, proiectul tehnic de arhitectura mai cuprinde:
- proiectul pentru delimitarea si imprejmuirea proprietatii
- proiectul de amenajare a incintei
- proiectul de organizare de santier (D.T.O.E.)

5. Documentatia tehnica pentru autorizatia de construire (D.T.A.C.)

Elaborarea proiectului pentru autorizatia de construire – faza D.T.A.C., extras din proiectul tehnic, este inclusa in onorariul (tariful) de proiectare de baza (care nu cuprinde costurile pentru verificarile tehnice ale proiectului, expertiza tehnica, studiile topo / geo, taxele pentru obtinerea avizelor si autorizatie de construire).
Proiectului pentru obtinerea autorizatiei de construire  se depune in doua exemplare originale, stampilat de arhitect cu drept de semnatura inscris in O.A.R. si verificat de catre verificatori atestati (dupa caz).
Continutul proiectului pentru obtinerea autorizatie de construire este urmatorul (conform legii 50/1991):
Piese scrise: dovada de luare in evidenta O.A.R., memorii tehnice pentru cele trei specialitati (arhitectura, rezistenta, instalatii), deviz general si evaluarea investitiei
alte piese : expetiza tehnica (dupa caz), studiu geo, referate de verificare, clacul coeficient termic, alte studii de specialitate (dupa caz)
Piese desenate: plan incadrare in zona, plan de situatie, planurile tuturor nivelurilor subterane si supraterane, plan acopertis / terasa, plan de sapatura si fundati, detalii de fundatii, doua sectiuni caracteristice, toate fatadele
Dupa caz, proiectul mai poate cuprinde:
- proiectul pentru delimitarea si imprejmuirea proprietatii
- proiectul de amenajare a incintei
- proiectul de organizare de santier (D.T.O.E.)

Documentatia depusa spre autorizare va fi completata cu actele, avizele si dovada achitarii taxelor impuse prin C.U., de catre beneficiar sau arhitect, dupa caz.

6. Urmarirea de santier

Urmarirea de santier consta in participarea proiectantului la verificarea si atestarea fazelor determinante stabilite prin programul de urmarire de catre proiectant a calitatii executiei lucrarilor, prevazut in proiectul tehnic.